Tot el que necessites per anar al teatre

Política de privacitat

1. Protecció de dades de caràcter personal

Als efectes de les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ESCENES I PÚBLICS S.L. informa als usuaris de la pàgina web que l’ entitat tracta les dades de caràcter personal dels usuaris i col·laboradors, així com les d’aquells interessats en rebre la Newsletter de www.teatrebarcelona.com, mitjançant uns fitxers automatitzats inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Aquests fitxers, responsabilitat de ESCENES I PÚBLICS S.L. tenen com a finalitat oferir un millor servei online de recomanació d’obres teatrals, així com informar d’una manera precisa als usuaris i col·laboradors sobre les obres en cartellera.

2. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.

Els interessats, d’acord amb el disposat a la normativa aplicable, podran exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a ESCENES I PÚBLICS S.L., C. Cartagena, 243, 3º 4ª, 08025-Barcelona o bé remetent un correu electrònic a teatre@teatrebarcelona.com. En els dos casos, serà precís adjuntar una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o documentació anàloga que acrediti la seva identitat.

3. Tractament de les dades rebudes

ESCENES I PÚBLICS S.L. pot rebre comunicacions via email o per correu postal que contingui dades de caràcter personal. En aquests casos, l’ empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret, de custodia i de destrucció, adoptant les mesures de seguretat que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, per a evitar la seva pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, ESCENES I PÚBLICS S.L., procedirà a cancel·lar, suprimir i bloquejar les dades quan resultin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser pertinents i necessaris per la seva finalitat.

4. Enllaços externs

S’adverteix a l’usuari que la present pàgina web pot mostrar enllaços a diferents portals aliens a ESCENES I PÚBLICS S.L. En aquests casos, l’empresa no es responsabilitza del possible tractament de dades que puguin realitzar en aquelles pàgines webs.

5. Enviament de comunicacions comercials

Per a que es pugui efectuar l’enviament de comunicacions comercials l’usuari haurà d’acceptar de forma lliure, expressa i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del responsable del fitxer. Per això, l’usuari que ho desitgi marcarà una casella habilitada a l’efecte en el formulari. Això habilitarà al prestador del servei a realitzar les següents funcions:

  1. Remetre el butlletí de noticies o Newsletter de la pàgina web
  2. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS o via App, relacionades a productes o serveis oferts pel prestador, així com  per part dels col·laboradors. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

L’usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la remissió de les comunicacions comercials mitjançant la remissió d’un correu electrònic a teatre@teatrebarcelona.com o bé seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.

6. Tractament de dades de menors d’edat

En compliment del Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ESCENES I PÚBLICS S.L., per a procedir al tractament de dades de menors de 14 anys requerirà el consentiment dels pares o tutors.

Correspon a ESCENES I PÚBLICS S.L. articular els procediments que garanteixin que s’ha comprovat de manera efectiva l’edat del menor i l’autenticitat del consentiment prestat en el seu cas, pels pares, tutors o representants legals. En tot cas, l’usuari garanteix ostentar la pàtria potestat sobre el menor i que, en el seu cas, el consentiment aquí atorgat és de forma consensuada amb l’altre progenitor o tutor que ostenti la pàtria potestat juntament amb ell.

En aquell sentit, quan un menor es registri com a usuari, ESCENES I PÚBLICS S.L., li sol·licitarà les dades d’identitat del pare o tutor, la seva adreça postal, així com l’adreça de direcció de correu electrònic amb la finalitat d’obtenir el consentiment patern, així com una còpia del DNI, i/o  còpia del Llibre de Família, mitjançant el qual quedi clarament determinada la filiació. Quan la pàtria potestat sigui compartida, l’usuari es compromet a facilitar les dades dels dos progenitors, així com una adreça de correu electrònic alternativa que permeti comunicar-nos amb l’altre progenitor.