Condicions d’ús

1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions d’Ús tenen com a objecte regular la relació entre ESCENES I PÚBLICS S.L. (en endavant, EL PRESTADOR) i l’ USUARI i el COL·LABORADOR.

L’activitat i l’objecte de la pàgina web és la de crear una comunitat d’ usuaris i col·laboradors aficionats al teatre que manifestin les seves opinions sobre les obres teatrals en cartellera a fi de fomentar una major assistència a les sales teatrals.

La web www.teatrebarcelona.com no realitza transaccions econòmiques amb els usuaris.

ESCENES I PÚBLICS S.L., a través de la present pàgina web possibilita a l’ USUARI l’adquisició de les entrades per a les referides obres teatrals mitjançant la remissió i el redireccionament directe a les pàgines webs d’altres prestadors de serveis que sí permeten aquesta adquisició.

Per això, la transacció resultant de l’adquisició de les entrades té lloc entre l’ USUARI i l’altre prestador de serveis al qual ha estar dirigit l’usuari, sense que ESCENES I PÚBLICS S.L. formi part de l’operació.

2. Acceptació de l’usuari

La utilització de la plataforma web atribueix la condició d’usuari de www.teatrebarcelona.com, això implica que l’usuari manifesta que està acceptant les presents Condicions d’Ús i la Política de Privacitat d’aquest lloc web.

En el cas que l’ usuari no accepti les Condicions d’aquesta web, s’invita a l’usuari a que no faci ús d’aquesta web ni dels serveis que formen part d’ ella.

El titular de www.teatrebarcelona.com es reserva el dret de modificar i actualitzar les presents Condicions d’ Ús i tots aquells elements (disseny, configuració, etc.) de la web en qualsevol moment per motius legals, tècnics o per canvis en la prestació del servei.

Tota modificació o actualització de les Condicions d’ Ús serà publicada a la web i serà avisada als usuaris. En el cas que l’usuari segueixi utilitzant els serveis que ofereix la pàgina web, s’entendrà que l’usuari ha acceptat les modificacions realitzades. Si l’usuari no està d’acord amb les modificacions realitzades, aquest podrà donar-se de baixa del servei continuant amb el procediment establert a tal efecte.

Es recomana als usuaris de www.teatrebarcelona.com que consultin periòdicament les Condicions d’ Ús, degut a les modificacions que aquestes puguin patir, sent possible el seu visionat a la secció reservada a les Condicions d’ Ús de la web.

Aquestes Condicions d’Ús estan disponibles en llengua catalana i espanyola.

Si l’ USUARI desitja llegir amb més deteniment les Condicions d’ Ús, pot imprimir-les en paper o guardar el document en format electrònic.

 • 3. Registre d’usuaris

L’accés a certs serveis i continguts que ofereix www.teatrebarcelona.com  requereix el previ registre de l’usuari. Per això, les dades introduïdes per l’usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces.

L’usuari registrat serà responsable de la custodia de la seva contrasenya, assumint les conseqüències derivades d’un ús indegut, cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. El registre d’usuari no és transmissible.

En el moment que l’usuari accedeix a l’àrea, els serveis i continguts reservats als usuaris registrats sota la seva contrasenya, es reputarà que dit accés ha estat realitzat per l’usuari registrat, a qui li correspon l’accés i ús.

Si l’ usuari oblidés la seva contrasenya, aquest haurà de sol·licitar una de nova a través del procediment establert de recuperació de contrasenya i se li enviarà una de nova a la seva adreça de correu electrònic.

Si l’ usuari té la sospita que la seva contrasenya està sent utilitzada per un tercer no autoritzat, se li recomana que ho comuniqui quant abans possible al prestador mitjançant remissió de correu electrònic a  teatre@teatrebarcelona.com amb la finalitat d’eliminar la contrasenya i atorgar-li una de nova.

Cada usuari només podrà tenir un compte d’usuari activa.

Demanem als usuaris de www.teatrebarcelona.com que davant de qualsevol abús o vulneració de les presents Condicions d’ Ús, sobre tot si afecta a menors d’edat, ens sigui comunicat a través dels canals establerts al lloc web o mitjançant correu electrònic a teatre@teatrebarcelona.com.

4. Registre d’usuaris menors d’edat. 

www.teatrebarcelona.com vol ser una pàgina on tots els sectors de la població puguin aprofitar els serveis que s’ofereixen al lloc web.

Per això hem elaborat un sistema d’accés per a persones físiques majors de 14 anys o menors sempre amb autorització paterna.

 • Usuaris menors de 14 anys d’edat:

Amb efectes generals, tot menor de 14 anys que no compti amb la corresponent autorització paterna no podrà accedir al lloc web www.teatrebarcelona.com. En el moment que l’usuari accepta aquestes Condicions d’ Ús, està garantint que és major de 14 anys.

En cas que el prestador detecti, hi hagi indicis o sigui informat que un dels nostres usuaris sigui menor de 14 anys, adoptarem les mesures necessàries  per a verificar si compta amb l’ autorització paterna o dels seus tutors legals, podent arribar a prendre mesures com el bloqueig o l’eliminació d’aquell perfil d’usuari.

Partint de l’estipulat a la normativa vigent, www.teatrebarcelona.com podrà admetre excepcionalment el registre de menors de 14 anys, havent de contactar amb teatre@teatrebarcelona.com a fi de sol·licitar el model d’autorització patern, sense el qual no podrà ser registrat como a usuari.

A més a més, haurà d’adjuntar-se tota la documentació que sigui pertinent o necessària per a verificar la seva autenticitat i validesa. Aquesta documentació serà la següent: fotocòpia del D.N.I o passaport en vigor del pare, mare o tutor legal del menor, o còpia o foto del Llibre de Família i, en últim terme, una còpia o foto del D.N.I. o passaport en vigor del menor, en el cas que el tingués.

Les dades sol·licitades seran utilitzats únicament per l’equip de www.teatrebarcelona.com per a verificar i dur a terme l’autorització paterna necessària pel registre del menor de 14 anys. No seran utilitzats amb cap altra finalitat diferents a aquesta.

 • Usuaris amb una edat compresa entre els 14 i els 18 anys:

Recomanem als nostres usuaris que tinguin una edat entre els 14 i els 18 anys que comuniquin als seus pares que estan registrats a www.teatrebarcelona.com i els instin a llegir les Condicions d’ Ús i la Política de Privacitat d’aquest lloc web.

 • Comprovacions per part del prestador:

L’equip de www.teatrebarcelona.com es podrà posar en contacte amb els  usuaris registrats en qualsevol moment a fi de verificar l’edat d’aquests.

Amb aquesta finalitat es podrà sol·licitar a l’usuari que aporti una còpia o foto del seu Document Nacional d’ Identitat (D.N.I) o document equivalent en vigor. Si aquesta documentació no és enviada dins del termini establert, que serà comunicat a la sol·licitud, www.teatrebarcelona.com es reservarà el dret a bloquejar o cancel·lar el perfil de l’ usuari.

Les dades sol·licitades per a verificar l’edat dels usuaris seran utilitzats únicament per ESCENES I PÚBLICS S.L. per a realitzar aquesta tasca d’identificació i verificació de les dades proporcionades. Aquestes dades no seran utilitzades amb cap altra finalitat diferent a aquesta.

5. Normes a seguir pels usuaris i col·laboradors

Amb l’objectiu d’evitar un ús inadequat dels serveis i continguts de la web, ja sigui per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atempten contra els drets de tercers o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o altres normes de l’ordenament jurídic; s’estableixen una sèrie de normes que han de ser complides pels usuaris i col·laboradors d’aquest lloc web.

Aquestes normes són conformes a la normativa legal aplicable en vigor.

A continuació apareix un llistat amb una sèrie de normes que han de ser observades i complides per part dels usuaris i col·laboradors de www.teatrebarcelona.com. El no compliment podrà originar el bloqueig i supressió del compte d’ usuari o col·laborador així com un possible rescabalament per danys i perjudicis.

L’usuari i col·laborador es compromet a seguir les següents normes:

 • No allotjar, emmagatzemar, introduir, publicar, difondre, distribuir, compartir o posar a disposició de tercers qualsevol contingut que sigui contrari a la llei, a la moral, a l’ordre públic i a les presents condicions d’ ús. Sobre tot, en quant afecten als drets fonamentals com l’honor, la imatge i la intimitat personal.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, difamatori, enganyós, fraudulent; que sigui contrari a la moral i a l’ordre públic.
 • No introduir o distribuir programes perjudicials (virus) que puguin  provocar, malmetre, sobrecarregar o perjudicar els sistemes informàtics del lloc web, del proveïdor del servei i dels usuaris d’internet.
 • No fer servir el servei que ofereix aquesta web per a injuriar, difamar, intimidar, amenaçar a altres usuaris.
 • No allotjar, emmagatzemar, publicar, distribuir o enviar publicitat no sol·licitada, correu brossa (spam), cartes en cadena o comunicacions del mateix tipus.
 • No introduir o transmetre qualsevol informació o contingut enganyós  que indueixi a confusió als usuaris d’aquest lloc web.
 • No captar o recopilar direccions de correu electrònic o cap altra informació dels usuaris d’aquesta web.
 • No copiar, modificar o distribuir contingut d’aquesta web, que suposi  una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial que ostentin els usuaris, tercers i ESCENES I PÚBLICS S.L.
 • No registrar-se i utilitzar el perfil d’ usuari, així com els continguts i serveis oferts per www.teatrebarcelona.com amb finalitats econòmiques, comercials o publicitàries.
 • No difondre, sol·licitar, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol informació relativa a les dades personals i contrasenyes dels usuaris d’aquesta web.
 • No crear una identitat falsa o la suplantació de personalitats.
 • No impedir el correcte desenvolupament d’ un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol activitat que s’ofereixi al lloc web.

6. Responsabilitat dels usuaris pels abusos comesos.

En el cas que des de www.teatrebarcelona.com es detecti que un dels seus usuaris vulneri qualsevol de les normes mencionades en el punt anterior o la normativa legal vigent; es duran a terme una sèrie d’accions o mesures, sense perjudici de que discrecionalment es pugui adoptar qualsevol altra que s’estimi convenient. Podent ser les següents:

 • Enviar avisos o comunicacions a l’usuari.
 • Retirar qualsevol contingut que vulneri qualsevol de les normes mencionades.
 • Restringir, limitar l’accés o ús dels serveis oferts per www.teatrebarcelona.com.
 • Suspendre de forma immediata l’accés de l’usuari al seu compte i als serveis de www.teatrebarcelona.com.
 • Prohibir de manera definitiva a l’usuari l’accés al seu compte.

La presa d’aquestes accions o mesures atendrà a la gravetat de la infracció comesa per l’usuari.

Si la infracció comesa per l’usuari arribés a ser falta o delicte recollit a la normativa legal vigent, serà comunicada a les autoritats policials i judicials competents.

Es tindrà en compte els interessos legítims dels usuaris afectats, sobre tot si existeixen motius per arribar a la conclusió de que l’usuari no és responsable de la infracció.

L’ usuari s’obliga a mantenir indemne a www.teatrebarcelona.com vers qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui esdevenir com a conseqüència de l’ incompliment per part de l’ usuari de qualsevol de les  normes mencionades en el punt “normes a seguir pels usuaris”.

L’ usuari serà el responsable exclusiu dels continguts que introdueixi.

Els usuaris hauran de comunicar al prestador si tenen coneixement que un altre usuari d’aquesta web incompleix les Condicions d’ Ús recollides en el present document, a través del correu electrònic teatre@teatrebarcelona.com.

7. Col·laboradors de la pàgina web

www.teatrebarcelona.com compta amb l’ ajuda d’uns usuaris col·laboradors que poden accedir a més serveis que els usuaris registrats habituals.

Els col·laboradors de www.teatrebarcelona.com tenen en comú que són espectadors habituals d’arts escèniques i que les viuen amb passió, tenint cadascú d’ells els seus propis gustos i criteris.

Comparteixen les seves opinions de forma lliure i sense condicionants a fi de que l’usuari de la pàgina tingui la màxima informació possible per a escollir un espectacle.

El tractament de les dades de caràcter personal dels col·laboradors es regeixen per la mateixa política de privacitat que els usuaris habituals i, amb caràcter general, se’ls apliquen les mateixes condicions d’ús a no ser que s’indiqui expressament el contrari.

Els col·laboradors consenten expressament que s’utilitzi el seu nom, cognoms, nickname i imatge, per aquests carregada lliurement al seu perfil, a la pàgina www.teatrebarcelona.com i als perfils de xarxes socials de Teatre Barcelona.

Tots els drets d’explotació sobre els seus texts, comentaris i crítiques que els col·laboradors publiquin en aquesta web són cedides al prestador de manera gratuïta i en forma no exclusiva. Aquesta cessió atendrà al disposat al Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 de abril pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

8. Comentaris publicats

www.teatrebarcelona.com posa a disposició dels usuaris i col·laboradors la possibilitat de realitzar comentaris sobre les obres de teatre que s’anunciïn a la  pàgina web.

Qualsevol comentari que, per les seves males maneres, per ser de contingut desagradable, agressiu o molest o per contenir atacs a tercers, o per qualsevol altre causa que a judici del prestador del servei, excedeixi dels límits de la convivència amb els altres usuaris, podrà ser editat o esborrat sense necessitat de comunicar prèviament al seu autor.

Qualsevol forma de publicitat, oferta, compra o venta, spam, etc. està expressament prohibida pel prestador del servei.

Es poden afegir enllaços a altres pàgines, sempre que tinguin relació amb la temàtica de la obra. No obstant això, el prestador del servei es reserva el dret d’ eliminar l’ enllaç si el considera no oportú.

No està permesa la inclusió de missatges susceptibles de ferir la sensibilitat d’altres usuaris o col·laboradors, sobretot els de temàtica pornogràfica, violència explícita, continguts xenòfobs, homòfobs, ni qualsevol altre contingut que sigui contrari a la llei o a la moral.

No es permetrà cap comentari que promogui activitats il·lícites, criminals o violacions de propietat intel·lectual.

Hauran d’ evitar-se els comentaris escrits amb caràcters no comprensibles (estil SMS) així como l’ ús abusiu de les majúscules, per dificultar la lectura.

Si un usuari o col·laborador incompleix reiteradament alguna d’aquestes normes es podrà eliminar el seu compte.

Els missatges o comentaris realitzats són responsabilitat exclusiva dels usuaris i col·laboradors que els escriuen. ESCENES I PÚBLICS S.L. no verifica ni recolza, ni es fa responsable de cap manera pel contingut de les manifestacions abocades als comentaris per part dels usuaris i col·laboradors.

Des de www.teatrebarcelona.com es sol·licita l’ajuda de tots els usuaris i col·laboradors a fi de preservar les normes de bona convivència en els comentaris realitzats, pel que es prega que en cas d’advertir qualsevol comentari ofensiu, molest, desagradable, o que pugui constituir un il·lícit, ho comuniqui ràpidament al correu teatre@teatrebarcelona.com a fi de prendre les mesures oportunes.

En tot cas, s’informa que la recepció de la comunicació anterior no tindrà per sí mateixa el caràcter de “coneixement efectiu” que es refereix la Llei 34/2002, de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

9. Responsabilitat del prestador

www.teatrebarcelona.com té com a objectiu oferir un lloc web i uns serveis segurs i que siguin conforme amb l’ordre públic, les bones costums i la normativa legal vigent.

El prestador fa tot el possible per a controlar la legalitat dels continguts, imatges, comentaris que s’allotgin i transmeten en aquesta web; establint mesures de seguretat i de filtrat de continguts per a oferir un servei segur als usuaris.

El prestador no es fa responsable en cap cas de les següents incidències:

 • Dels continguts que allotgin, comuniquin, transmetin els seus usuaris. La responsabilitat recauria en el mal ús realitzat per aquests.
 • Dels danys produïts en el software i equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en aquest lloc web.
 • Dels problemes d’accés, disponibilitat i continuïtat dels serveis, quan aquests derivin de factors externs a l’àmbit d’actuació i control d’aquest lloc web.
 • Dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts als usuaris que derivin d’errors o desconnexions a las xarxes de telecomunicació que produeixin la interrupció, suspensió, cancel·lació del servei ofert per www.teatrebarcelona.com.
 • De l’ existència de virus o altres elements que puguin afectar al bon funcionament dels sistemes informàtics.
 • De les pèrdues o danys de les dades, continguts als usuaris, quan aquests siguin causats per l’accés d’un tercer sense autorització al compte d’un usuari.
 • Dels conflictes que poden tenir els usuaris entre sí, sempre que no impliqui un incompliment de les Condicions d’ Ús d’aquest lloc web.

 

L’ accés de l’usuari al lloc web no implica per a www.teatrebarcelona.com l’obligació de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Des de www.teatrebarcelona.com s’ aconsella als usuaris l’ús d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.

10. Seguretat del perfil. 

Els usuaris de www.teatrebarcelona.com accepten que els serveis prestats en aquesta web, s’ofereixen exclusivament pel seu ús personal i que no poden ser utilitzats amb finalitats econòmiques o comercials.

Per a que els usuaris puguin gaudir d’una sèrie de serveis oferts en aquesta web s’ hauran de registrar, per a això, hauran de facilitar una sèrie de dades de caràcter personal i acceptar la Política de Privacitat de la pàgina web.

Queda prohibit el subministrament de dades falses. Si es detectessin dades falses o incorrectes en els perfils es podrà dur a terme la cancel·lació dels perfils, atenent a les Condicions d’ Ús d’aquest lloc web.

En el cas que www.teatrebarcelona.com descobreixi que s’està duent a terme una suplantació d’identitat per un dels usuaris o un tercer, es procedirà a comprovar la identitat del subjecte, si fos falsa, es procedirà a l’eliminació del perfil.

S’ aconsella als usuaris que mantinguin les dades del seu perfil actualitzades.

L’ usuari és responsable de l’ús que faci al seu perfil.

11. Propietat intel·lectual.

Tots els continguts que formen part d’aquest lloc web, les imatges, vídeos, gràfics, icones, tecnologia, software; així com las bases de dades, són propietat intel·lectual i industrial de ESCENES I PÚBLICS S.L. o de tercers que han cedit els drets al prestador.

En cap cas podrà entendre’s que han estat cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos. Atenent a l’establert al Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’ abril pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació o qualsevol acte d’explotació econòmica dels continguts que formen part de www.teatrebarcelona.com, sempre que no comptin amb l’ autorització expressa i prèvia de ESCENES I PÚBLICS S.L.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de ESCENES I PÚBLICS S.L. o tercers. L’accés a la web no atribueix en cap cas dret sobre els mateixos.

L’usuari i el col·laborador a través de l’ acceptació de les Condicions d’ Ús, cedeix al prestador de manera gratuïta i en forma no exclusiva, tots els drets d’explotació sobre els textos, comentaris, crítiques, imatges i més continguts audiovisuals i sonors que publiqués al lloc web. Aquesta cessió s’ atendrà al disposat al Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’ abril pel que s’ aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Per una altra part, l’ usuari, que afirma disposar de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts pujats, emmagatzemats, distribuïts per ell en aquest lloc web, s’obliga a assumir tota reclamació o responsabilitat, incloent indemnitzacions per danys i perjudicis, que qualsevol tercer pugui exercitar contra ESCENES I PÚBLICS S.L. per considerar infringits els seus drets per qualsevol de les accions derivades de les obligacions que l’usuari contreu directa o indirectament amb les Condicions d’ Ús d’aquesta web, mantenint indemne al prestador vers qualsevol perjudici que ell o un tercer poguessin patir com a conseqüència de la formalització de la cessió de drets regulada en aquesta clàusula.

L’ usuari no podrà explotar o utilitzar comercialment de forma directa o indirecta, total o parcial  cap dels continguts d’aquesta web.

En el cas que l’usuari infringeixi les presents clàusules, comportarà la cancel·lació del seu perfil d’usuari, sense perjudici d’altres conseqüències que es derivin d’aquesta infracció.

12. Promocions, concursos i esdeveniments.

A la web www.teatrebarcelona.com es realitzaran promocions, concursos, sortejos i esdeveniments als que podran participar lliurement als usuaris registrats.

En alguns casos per la mera condició d’ usuari registrat es podrà optar als premis d’alguns sortejos, no obstant això, com a regla general, per a poder participar en algunes promocions, concursos i sortejos, s’hauran d’acceptar les condicions particulars de cadascuna d’aquestes promocions, concursos i esdeveniments.

Les condicions de participació a les promocions, concursos i esdeveniments seran degudament informades als usuaris.

Tant la participació com l’entrega dels premis de les promocions, concursos i esdeveniments organitzats per www.teatrebarcelona.com i terceres empreses col·laboradores, pot estar subjecte a determinades condicions.

En tot cas, fins i tot en el cas d’usuaris registrats que no han participat en el sorteig, en cas de ser escollit guanyador, l’ usuari accepta que la seva imatge, nom i cognom siguin publicats a la pàgina web als efectes d’ informar sobre el resultat del sorteig o concurs. Aquesta autorització per part de l’usuari tindrà una duració d’un any.

L’ obtenció de qualsevol premi estarà subjecte a l’establert a la Normativa Tributaria vigent en cada moment.

13. Continguts i serveis enllaçats a través de la web.

Aquest lloc web conté dispositius tècnics d’enllaç, directoris i, fins i tot, instruments de recerca que permeten a l’usuari accedir a les pàgines i portals d’ Internet d’ empreses col·laboradores.

En aquests casos, www.teatrebarcelona.com només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la deguda diligència.

www.teatrebarcelona.com no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis de les pàgines web enllaçades ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a www.teatrebarcelona.com.

14. Publicitat.

L’ usuari coneix i accepta que pugui mostrar-se publicitat a la web i que podrà accedir a publicitat oferta per www.teatrebarcelona.com i per terceres empreses i professionals que contractin amb el prestador.

15. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules. 

Si qualsevol de les clàusules incloses a les presents Condicions d’Ús fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquella disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions d’ Ús en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa

16. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les presents Condicions d’ Ús es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. ESCENES I PÚBLICS S.L. i els usuaris de la pàgina acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de la prestació del servei  objecte d’aquestes Condicions d’ Ús, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, tret que la llei estableixi una altre cosa.